Nabídka anglických kurzů

Anglické kurzy dětské


Tyto kurzy jsou nabízeny dětem na základní škole. V kurzech lektoři s dětmi pracují na látce probírané ve škole, dále ji ovšem rozvíjí a doplňují. Důraz je kladen na konverzaci. Lekce jsou rozděleny dle tříd, které děti navštěvují, dále ovšem děti dělíme i dle jejich úrovně.Pro podrobnější informace rozklikněte jeden z kurzů
Anglický kurz začátečníků (A0 – A1)


Typy úrovní začátečníků

A0 Tito studenti nikdy nenavštěvovali žádný kurz ani se neučili daný jazyk ve škole. Jazyk je v tomto kurzu probírán od úplného začátku.
A0+ Studenti daný jazyk studují po krátkou dobu (například z předešlého semestru) nezačínají tedy s jazykem úplně od začátku jako úroveň A0, nicméně znalosti následující úrovně A1 také nemají. 

Tento typ kurzů je určen pro úplné začátečníky s jazykem – tedy pro studenty, kteří se anglický jazyk nikdy neučili a ovládají maximálně základní číslovky a některé výrazy (např. hello, love, bye atd.) V tomto kurzu se studenti naučí základy pro každodenní konverzaci tzn. základní gramatiku a fráze.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Oxford Navigate Beginner (2016) (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)


Kurzy pro pokročilé začátečníky (A1-A2)

Typy úrovní pokročilých začátečníků

A1 Falešní začátečníci Studenti úrovně A1 rozumí větám a slovům týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.
A1+ Tempo výuky v tomto kurzu je o něco rychlejší než v kurzu na úrovni A1.

Tento kurz je určen pro studenty, kteří už nějakou zkušenost s anglickým jazykem mají, nicméně tato zkušenost je nedostatečná anebo krátká. Rozdíl mez tímto kurzem a kurzem pro začátečníky je v rychlosti probrané látky, kdy se předpokládá, že např. číslovky či základní slovíčka jako barvy, pozdravy, zvířata a základní gramatika jsou spíše k zopakovaní. 

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Oxford Navigate Elementary (2016) (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)


Kurzy pro mírně pokročilé (A2-B1)


Typy úrovní pro mírně pokročilé

A2 Mírně pokročilí Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu, které se týká nich či někoho z jejich okolí, téma nakupování či práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

A2+ Tempo výuky v tomto kurzu je o něco rychlejší než v kurzu na úrovni A2.

B1 Pokročilí Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy, psát texty z oblasti svých zájmů či psát dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B1+ Tempo výuky v tomto kurzu je o něco rychlejší než v kurzu na úrovni B1.

Kurz je určen pro studenty, kteří již někdy nějaký kurz absolvovali anebo ovládají základní gramatiku, tj. dokáží se bavit o přítomnosti, minulosti a budoucnosti a dokáží rozlišit mezi jejich simple and continuous forms. Studenti mají dostatečnou slovní zásobu týkající se základních témat jako rodina, dům, cestování, jídlo, práce, restaurace atd. a také bohatou zásobu sloves.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Oxford Navigate Pre-Intermediate (2016) (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)


Kurzy pro pokročilé (B2-C1)


Typy úrovní pro pokročilé

B2 Velmi pokročilí Studenti úrovně B2 rozumí většinou mluvenému slovu, které se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokáží vyjádřit svůj pohled na daný problém a hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Dokáží napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.
B2+ Tempo výuky v tomto kurzu je o něco rychlejší než v kurzu na úrovni B2.
C1 Studenti úrovně C1 rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují
se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží.
Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro
čtenáře.
C2  Studenti úrovně C2 rozumí po krátkém přizpůsobení bez obtíží rodilým mluvčímu a mohou s nimi mluvit o jakémkoliv
tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují
jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází
jinou formulací, která nenaruší hovor. Umí popisovat odborné texty apod.Sem napište text

Kurz je vhodný pro studenty, kteří rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy, a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • maximálně šest studentů ve skupině
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: Oxford Navigate Intermediate B2+ (2016) (+ kopie na zpestření hodiny nebo upevnění učiva dodané lektorem)

Individuální kurzy


V rámci výuky nabízíme také individuální kurzy. Tyto kurzy jsou specifické tím, že se řídí přesně podle vašich potřeb – ať už časových nebo týkajících se náplně hodiny. V první hodině se seznámíte s lektorem a proberete co od výuky očekáváte, jaké jsou vaše cíle a časové možnosti. Lektor vám doporučí přístup, který pro vás bude nejvhodnější.

 • tisk cvičebních materiálů lektorem
 • individuální přístup
 • Výuka pomocí interaktivního dataprojektoru
 • Voda, čaj a káva v průběhu kurzu k dispozici zdarma

Učebnice kurzu: po domluvě se studentem (pokud student učebnici nevyžaduje, hodina se zakládá na materiálech vytvořených lektorem)


    Prosím čekejte...